logo spisiacik 1 logo spisiacik na facebooku spisiacik na youtube
InfoMail
Ak máte záujem o posielanie správ o činnosti a aktivitách združenia, zadajte do políčka svoju e-mailovú adresu a stlačte Enter
E-mailová adresa:
Kalendár akcií
< Január 2021 >
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Vyhľadávanie

Partneri projektu:
 

O diabete

dia život

Peňažný príspevok na diétne stravovanie

Autor: Peter , pridané: 2010-05-15 22:03:19, rubrika: O diabete, Prečítané: 5375x

Má diabetik nárok na peňažný príspevok na diétne stravovanie? Alebo ho môže dostať ? Aj na fórach diabetikov sú rôzne tvrdenia, polopravdy a nepresnosti. Úplná a presná informácia by mala byť súčasťou edukácie každého diabetika. A informovaný by mal byť i o prípadných zmenách . Spišiaci boli informovaní na januárovom dia stretnutí, ale táto aktualita sa k mnohým pravdepodobne nedostala.
Preto sme s Petrou pripravili informáciu o aktuálne platnej legislatíve.

 

Dňa 20. 11. 2008 bol uverejnený v Zbierke zákonov, v čiastke 165, zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov . Zákon je účinný od 1. 1. 2009.
Nový zákon upravuje právne vzťahy pri poskytovaní peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, právne vzťahy pri vyhotovení preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, vyhotovení preukazu fyzickej osoby s ŤZP so sprievodcom a parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím. Cieľom novej právnej úpravy je podpora sociálneho začlenenia fyzickej osoby s ŤZP do spoločnosti za jej aktívnej účasti, pri zachovaní jej ľudskej dôstojnosti.
Pre diabetikov je dôležité a podstatné, že v prílohe číslo 5 k tomuto zákonu (Skupiny chorôb a porúch na účely poskytovania peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie), je v druhej skupine uvedené aj ochorenie diabetes mellitus 1. typu, diabetes mellitus 2. typu, inzulidependentný s komplikáciami.

Diabetik je podľa zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia považovaný za fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím vtedy, ak miera jeho funkčnej poruchy dosiahne najmenej 50%. Na základe toho, je diabetikovi vydaný preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, resp. pri splnení ďalších podmienok zákona preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom. V citovanom zákone je v prílohe číslo 3 cukrovka uvedená ako endokrinná porucha a miera funkčnej poruchy je nasledovná:

a) cukrovka II. typu kompenzovateľná:
1/ diétou (bez komplikácií diabetes mellitus) 30%,
2/ diétou a perorálnou liečbou (bez komplikácií diabetes mellitus) 40%,

b) I. a II. typu kompenzovateľná inzulínom a diétou bez komplikácií 50%,

c) ťažko kompenzovateľná inzulínom alebo cukrovka detského veku 60%,

d) chronické komplikácie cukrovky (diabetická mikroangiopatia,

retinopatia, neuropatia, nefropatia a diabetická noha) 70 - 80 %.

Základom liečby každého diabetika je diéta. Aj nový zákon číslo 447/2008 Z.z. pamätá pri kompenzáciách na diabetikov a umožňuje možnosť poskytnúť diabetikovi peňažný príspevok na diétne stravovanie, a to v týchto prípadoch:
• diabetes mellitus typ I.,
• diabetes mellitus typ II. inzulíndependentný s komplikáciami.

Výška peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie pre diabetika predstavuje mesačne 9,28% sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenú osobitným predpisom (§ 2 písm. a) zákona č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov) pre choroby a poruchy uvedené v prílohe č. 5 v druhej skupine. Konkrétne ide o sumu:

• 16,60 € ( 500 Sk ) pre II. skupinu chorôb a porúch podľa prílohy č. 13.

Najväčšou zmenou oproti predchádzajúcemu Zákonu je skutočnosť, že príspevok môže dostať viac diabetikov. Pri výpočte sa už neberie za hranicu na priznanie príspevku hranica dvojnásobku životného minima, ale trojnásobok ! Odporúčam , ak príspevok nepoberáte a myslíte si, že sa do tejto novej hranice zmestíte, obrátiť sa s dôverou na miestne príslušné oddelenie dávok, Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, kde vám určite pomôžu a poradia.

Petra tieto riadky doplnila o nasledovné informácie :

Výška minimálnej mzdy, životného minima a aktuálna výška dávky a príspevkov k dávke

Výška minimálnej mzdy je 295,50 € za mesiac
Výšky životného minima:
178,92 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu
124,81 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu
81,66 € mesačne, ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa

Výpočet súm životného minima v modelových situáciách

Jednotlivec
Životné minimum jednotlivca, t.j. plnoletej fyzickej osoby predstavuje sumu 5 390 Sk ( 178,920 € ) mesačne.

Jednotlivec s nezaopatreným dieťaťom
Životné minimum jednotlivca, t.j. plnoletej fyzickej osoby, s jedným nezaopatreným dieťaťom sa vypočíta nasledovne,
5 390 Sk ( 178,920 € ) + 2 460 Sk (81,660 € ) = 7 850 Sk ( 260,58 € ) a predstavuje sumu 7 850Sk ( 260,58 € )mesačne.

Jednotlivec so zaopatreným neplnoletým dieťaťom
Životné minimum jednotlivca, t.j. plnoletej fyzickej osoby, s jedným zaopatreným neplnoletým dieťaťom (dieťa do 18 rokov veku) sa vypočíta nasledovne,
5 390 Sk ( 178,920 € ) + 2 460 Sk (81,660 € ) = 7 850 Sk ( 260,58 € ) a predstavuje sumu 7 850 Sk ( 260,58 € ) mesačne.

Jednotlivec so zaopatreným plnoletým dieťaťom
Životné minimum jednotlivca, t.j. plnoletej fyzickej osoby, s jedným zaopatreným plnoletým dieťaťom (dieťa do 25 rokov veku) sa vypočíta nasledovne,
5 390 Sk ( 178,920 € ) + 3 760 Sk (124,810 € ) = 9 150 Sk (303,73 € ) a predstavuje sumu 9 150 Sk ( 303,73 € )mesačne.

Dvojica bez detí
Životné minimum dvojice bez detí sa vypočíta nasledovne,
5 390 Sk ( 178,920 € ) + 3 760 Sk (124,810 € ) = 9 150 Sk (303,73 € ) a predstavuje sumu 9 150 Sk ( 303,73 € ) mesačne.

Dvojica s jedným nezaopatreným dieťaťom
Životné minimum dvojice s jedným nezaopatreným dieťaťom sa vypočíta nasledovne,
5 390 Sk ( 178,920 € ) + 3 760 Sk (124,810 € ) + 2 460 Sk (81,660 € ) = 11 610 Sk ( 385,39 € ) a predstavuje sumu 11 610 Sk ( 385,39 € ) mesačne.

Dvojica s tromi nezaopatrenými deťmi
Životné minimum dvojice s tromi nezaopatrenými deťmi sa vypočíta nasledovne,
5 390 Sk ( 178,920 € ) + 3 760 Sk (124,810 € ) + 2 460 Sk (81,660 € ) + 2 460 Sk (81,660 € ) + 2 460 Sk (81,660 € ) = 16 530 Sk ( 548,71 € ) a predstavuje sumu 16 530 Sk ( 548,71 € ) mesačne.

Dvojica s jedným zaopatreným plnoletým dieťaťom a jedným nezaopatreným dieťaťom
Životné minimum dvojice s jedným zaopatreným plnoletým dieťaťom (do 25 rokov veku) a jedným nezaopatreným dieťaťom sa vypočíta nasledovne,
5 390 Sk ( 178,920 € ) + 3 760 Sk (124,810 € ) + 3 760 Sk (124,810 € ) + 2 460 Sk (81,660 € ) = 15 370 Sk (510,20 € ) a predstavuje sumu 15 370 Sk ( 510,20 € )mesačne.

Dvojica s jedným zaopatreným neplnoletým dieťaťom a jedným nezaopatreným dieťaťom
Životné minimum dvojice s jedným zaopatreným neplnoletým dieťaťom (dieťa do 18 rokov veku) a jedným nezaopatreným dieťaťom sa vypočíta nasledovne,
5 390 Sk ( 178,920 € ) + 3 760 Sk (124,810 € ) + 2 460 Sk (81,660 € ) + 2 460 Sk (81,660 € ) = 14 070 Sk ( 467,05 € ) a predstavuje sumu 14 070Sk (467,05 € )mesačne.

Ešte sme si všetci nezvykli na rátanie iba v eurách, preto sme ponechali aj prepočty uvedené v korunách !

Do pozornosti tiež dávame ako odpoveď na komentár citáciu z uvedeného zákona z §18:

(17) Za majetok fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím sa na účely poskytovania peňažných príspevkov na kompenzáciu považujú nehnuteľné veci a hnuteľné veci vo vlastníctve fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím vrátane peňažných úspor okrem majetku uvedeného v odseku 19 a ak to ich povaha pripúšťa, aj práva a iné majetkové hodnoty. Majetok fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím sa preukazuje podľa stavu majetku v čase podania žiadosti o peňažný príspevok na kompenzáciu. Za hodnotu majetku fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím možno považovať len podiel majetku pripadajúci na túto fyzickú osobu.

(18) Fyzická osoba, ktorá žiada o peňažný príspevok na kompenzáciu a fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím vyhlasuje na osobitnom tlačive uvedenom v prílohe č. 15, či hodnota majetku, ktorý vlastní, je vyššia ako 39 833 eur (1 200 000 Sk). Podpis fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím na vyhlásení overí príslušný orgán bez poplatku.

(19) Za majetok fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím sa nepovažujú
a) nehnuteľnosť, ktorú užíva na trvalé bývanie,
b) poľnohospodárska pôda a lesná pôda, ktorú užíva pre svoju potrebu,
c) hnuteľné veci, ktoré tvoria nevyhnutné vybavenie domácnosti, hnuteľné veci, ktorými sú ošatenie a obuv a hnuteľné veci, na ktoré sa poskytla jednorazová dávka v hmotnej núdzi alebo peňažný príspevok na kompenzáciu,
d) osobné motorové vozidlo, ktorého je držiteľom alebo vlastníkom a fyzická osoba ho využíva na individuálnu prepravu z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia,
e) hnuteľné veci, ak by bol ich predaj alebo iné nakladanie s nimi v rozpore s dobrými mravmi.

Komentáre k príspevku:

Semirsanjesper123@azet.sk napísal dňa 18.09.2020 o 10.48 hod.:

Som diabetik 2 mam cholesterol tlak Mal som aj slaby infarkt teraz som Mal zablokovane cievy chcem sa opitaj ci mam narok na nejaky benefit mam 49 rokov dakujem stefan

anelka45@azet.sk napísal dňa 22.08.2019 o 16.23 hod.:

Débry den som diabeticka uz 15 rokov.Mam DM2 typ s obezitou na PAD 2 chcela by som sa spytat ci je mozne poziadat o financny prispevok na dietnu stravu?Dakujem Gogolova

Peter napísal dňa 07.05.2018 o 09.23 hod.:

Pán Urban, bolo by neseriózne Vám akokoľvek odpovedač.. Prosím obrátte sa na Váš miestne príslušný ÚPSVaR, určite Vám pomôžu a koniec koncov ich ani nemôžete pri riešení Vášho problému obísť.

d.urban@centrum.sk napísal dňa 25.04.2018 o 14.46 hod.:

Dobrý deň chcem sa Vás spýtať či môžem požiadať o príspevok na diabetes.Som po 2 mozgových príhodách a ochrnutý na ľavú stranu ako invalida ma ohodnotili na 70% len po prepustení z ARA som dostál aj cukrovku 2 typu kompazivateľnu a už som prestál a chodiť veľmi pekne Vám ďakujem a čakám na vašu odpoveď.

Peter napísal dňa 03.10.2017 o 08.48 hod.:

jessica25 - v článku je všetko podrobne vysvetlené! Jediné, čo si treba spresniť sú samotné sumy plnení, ktoré sa menia v súvislosti s výškou životného minima. Ak je článok pre teba zložitý na pochopenie, navštív ÚPSVaR, tam ti to určite zaktualizujú a vysvetlia a návšteve sa nevyhneš aj preto, že jedine tam môžeš požiadať nielen o preukaz ŤZP(ŤZP/S), ale aj o dávky

jessica25@centrum.sk napísal dňa 30.09.2017 o 22.38 hod.:

Môj 10 ročný syn, o ktorého sa starám sama ma cukrovku diabetes mellitus typ I. 4x denne picháme inzulín. Ma nárok na príspevok, na dietne stravovanie, prípadne, načo všetko ma nárok, kde to mam žiadať? Ďakujem za info.

katykats@azet.sk napísal dňa 16.05.2017 o 10.02 hod.:

dobry den,mam 4 rocneho syna ktory je potravinovy alergik na mlieko a vajecny bielok,s atopickym ekzemom.tak ze musime dodrziavat prisnu dietu koli alergiam a tiez koli atip.ekzemu.koli tomu som s nim na platenej predlzenej materskej a do skolky chodime len na 4 hodiny s dovodu ze mu skolka neposkytne dietnu stravu vhodnu pri jeho zdravotnom stave.koli ekzemu musime pouzivat specialne kremy,mydla a sprchove gely ktore su poriadne drahe a lekar taketo pripravky nepredpisuje.mame teda narok na nejaky penazny prispevok na dietne stravovanie a prispevok na specialne kozmeticke pripravky pripravky?dakujem za odpoved.s pozdravom Katarina

peterputnoky445@azet.sk napísal dňa 08.07.2016 o 16.07 hod.:

Dobri den to fakt je taka nizka konpenzacia pre Diabetikov co si musia pichat inzulin je to smiesne to je malo na dietu neda sa stoho dietovat.

anna.miklosova@centrum.sk napísal dňa 22.02.2016 o 15.53 hod.:

mam cukrovku melitus 2 typu s chronickymi komplikaciamy beriem liek2x dene a piham sa 4x dene rano dvojaky inzulin aj vecer.podala som si na upsv ziadost uz dva krat za ten rok a pol a mi to zamietli ze sa nenaplnila podstata na priznanie.

helenka2307@azet.sk napísal dňa 03.12.2015 o 07.04 hod.:

prosim mám cukrovku typu2 prosim mám nárok na penažný príspevok?beriem lieky a doktorka mi dáva 50prúžkou na pol roka že viac je nepovoli ZP!!!!MôžEM SA VOčI TOMUTO OHRADIť?dakujem!VEGHOVA

Peter napísal dňa 12.11.2015 o 11.35 hod.:

na takto postavenú otázku sa nedá odpovedať - prečítajte si pozorne článok a čiastočnú odpoveď si dáte aj sám - záleží to od toho , či ste diabetik prvého, alebo druhúho typu, či ste liečený inzulínom, či tabletkami.. ak nadobudnete dojem , že na niektorú dávku máte nárok, pozrite si aktuálne platnú legislatívu, prípadne si nechajte poradiť na vašom miestne príslušnom UPSVaR, tam aj tak budú mať rozhodujúce slovo.. Hlavne však si treba sadnúť a trošku poštudovať .. Bez uvedených konkrétností a vašej špecifiky Vám nikto neporadí..

maja0721@azet.sk napísal dňa 12.11.2015 o 10.01 hod.:

dobrý den, mám 50.rokov. cukrovku mi zistili pred troma rokmy, som nezamestnaný a nepoberám žiaden príspevok,chcel by som sa opýtat či mám nárok poprípade kam sa mám obrátit o vybavenie príspevku.

angyalka1980@centrum.sk napísal dňa 29.06.2015 o 13.55 hod.:

dobry den! chcela by som sa opytat ze ci ma narok moj otec na kompenzaciu na dietne stravovanie ak mam preukaz ztp cervene, a je diabetik II. pycha inzulyn 3 krat denne a raz na noc, za vasu odpoved vopred dakujem,,

Peter napísal dňa 20.02.2015 o 10.36 hod.:

"Sociálny bedeker diabetikov" (Mgr. Andrea Bukovská a kolektív ) Mali by ste sa k nemu dostať u svojho lekára, ak ho nemá , nech si ho objedná od Sanofi. Tam je problematika rozobraná komplexne.

fitipaldi303@gmail.com napísal dňa 15.02.2015 o 09.47 hod.:

Som TZPS-80%.Mám nárok na finančnú podporu po požiadaní,alebo to záleží od výšky dôchodku.Pichám si inzulín Basal a Rapid.Za odpoveď,vopred ďakujem. Jozef

chlpos.gabriela@gmail.com napísal dňa 30.01.2015 o 07.49 hod.:

Dobrý deň, synovi práve pred týždňom ÚPSVaR schválil kompenzačný príspevok, ktorý bude vyplácaný mesačne vo výške 18,39 EUR, vyplatia ho spätne od dátumu podania žiadosti. U nás v RS s tým problémy nemali, i keď ma najskôr informovali obdobne, t.j. ak je bez komplikácií, tak dôvod na vyplácanie kompenzačného príspevku nie je. Teraz čakáme na ZŤP preukaz so sprievodcom, zabudla som sa opýtať, či budeme mať aj označenie do auta, alebo to sa schvaľuje osobitne. Už som si zisťovala, či budeme mať nárok aj na príspevok za opatrovanie vzhľadom na nízky vek (syn bude mať 6 rokov), ale vzhľadom na to, že je kompenzovaný a zaradený do kategórie č. 2, tak sme ďaleko od toho, aby nám bol uznaný (že len v kategórie 5 a 6). Nerozumiem tomu, však ho chcem mať kompenzovaného, nech sa má čo najlepšie, ale výdavky a starosti s tým tým pádom máme vyššie, ako tí, čo na to zvysoka kašľú a potom im / deťom cukor lieta a takí príspevky dostávajú. Teda česť výnimkám, ak to aj napriek snahe nie je možné dosiahnuť. Pekný zasnežený deň :)

kate01@azet.sk napísal dňa 17.01.2015 o 11.06 hod.:

dobry den..priatel ma cukrovku typu 2 picha si inzulin 2 krat denne rano dvojitu davku chcem sa opytat ci ma narok na prispevok na dietu bola mu zistena pred dvomi rokmi da sa to aj nejak spetne ziadat??a estejedna otazka robil na zivnost neplatil odvody kvoli cukrrovke bol tristvrte roka bez prace ako sa to vsetko posudzuje prekonal neuropatiu a nevedel mu nikto pomoct tedanemohol pracovat ani si hladat pracu ...poradte mi prosim velmi pekne dakujem..

Peter napísal dňa 10.11.2014 o 16.33 hod.:

V článku je popísaný stav v čase písania článku - slúži viacmenej na informáciu a pre presné posúdenie , či rozhodnutie je kompetentný UPSVaR - tam Vám presne odpovedia , samozrejme po presnom a individuálnom posúdení všetkých okolností, ktoré súvisia s priznaním dávky. Ak by som Vám odpovedal - tak by som iba vyjadril svoj názor, čo by však bolo nekorektné.

jasurka.mplega@gmail.com napísal dňa 10.11.2014 o 15.06 hod.:

dobry den -chcem sa spytat-mam diagnozu DM1+prekonanu pankreatitidu Balthazar C----bol mi vystaveny preukaz ZTP+zamietnuty prispevok na dietne stravovanie--inzulin si picham 4x denne---mam narok na prispevok?

dzviro@seznam.cz napísal dňa 14.10.2014 o 15.39 hod.:

Som dôchodkyňa a výška dôchodku je 476,80 €. Mám diabetes, pichám si inzulín a som po infarkte. Mohla by som poberať príspevok na dietu? Ďakujem.

anina6666@azet.sk napísal dňa 23.04.2014 o 09.44 hod.:

Dobrý deň! Ja by som sa chcela opytat,moja svokra pobera kompenzacny prispevok na dietne stravovanie, v blizkej buducnosti ale bude predavat svoju nehnutelnost ktorej je aj s manzelom vlastnicka.peniaze z tohto predaja ale okamzite prevedie na ucty svojich dvoch deti.jej teda penazne prostriedky z predaja nezostanu.chcem sa preto opytat ci nestrati tymto krokom narok na kompenzacny prispevok.dakujem s pozdravom Agardyova

marta.kraviarova@gmail.com napísal dňa 14.04.2014 o 09.06 hod.:

som chronicky pankreatik a diabetik II. typu , zároven. ako jedna, tak aj druha diagnoza je narocna na stravovanie, Mam nárok na kompenzacny prispevok? Inzulin neberiem, iba lieky

ferotak@centrum.sk napísal dňa 09.03.2014 o 18.35 hod.:

treba ist po nich ,,, ked vedia davat ciganom prispevky ktore su v stovkach eur , my si musime zial tie nase vybojovat ajked su to len desiatky,,,, taka je doba ale treba ist po nich a nedat sa

Peter napísal dňa 01.02.2014 o 12.19 hod.:

jane.h : ťažko v pár vetách napísať jednoznačnú odpoveď - netuším ani odkiaľ ste, určite ste s dcérkou v nejakej nemocnici - verím , že vás kvalitne edukujú a aj vy sama musíte odrazu veľa vecí naštudovať.. Po návrate domov vám na vašom UPSVaR určite poradia, prípadne na začiatok si stiahnite Dia šlabikár, alebo mi napíšte adresu do mailu a pošlem vám ho .. A určite vám poradia aj mamičky, ktoré nájdete na diskusných fórach - najlepšie vo vašom okolí, aby ste sa mohli stretnúť a porozprávať - s odstupom času sa presvedčíte , že aj s diabetom sa dá kvalitne žiť - je to len nový začiatok niečoho , čo ste doteraz nepoznali .

jane.h@azet.sk napísal dňa 31.01.2014 o 21.23 hod.:

dobrý večer. dnes našej 9 a pol mesačnej dcérke potvrdili DM1, predpísali inzulín na ráno 0,5 ktorý posobí 24 hod. prosím vas máme aj my nárok na nejaký príspevok? vraj by bolo najlepšie keby som robila doma pre dcérku jogurt, pyškoty, presnídavky a na to treba príklad jogurtovač atd... viete mi poradit? dakujem Jana

Peter napísal dňa 27.03.2013 o 08.13 hod.:

lovci1 - pozorne si prečítaj článok a malo by to byť jasné. V každom prípade zájdi na ÚPSVaR - tam ti všetko vysvetlia, neviem či máš preukaz ŤZP, pri konaní o jeho vydaní určite zhodnotili aj možnosť priznania peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie pre diabetika , prípadne požiadaj o nové konanie.

lovci1@azet.sk napísal dňa 26.03.2013 o 17.37 hod.:

Chcem sa spytat, mam DM1, zijem s mamou,pobera dôchodok 260E, so sestrou zarába 350E, s bratom,ktory je nezamestnany. ja som studentka, takze nemam prijem(okrem brigád-zmluva na dohodu) mám narok na prispevok na stravovanie? dakujem

ivans133@gmail.com napísal dňa 29.05.2012 o 16.47 hod.:

Pozrite si §38 zákona 447/2008 Z.z., ktorý v aktuálnom znení nájdete napríklad na adrese: http://www.epi.sk/Main/Default.aspx?Template=%7e%2fMain%2fTArticles.ascx&phContent=%7e%2fZzSR%2fShowRule.ascx&RuleId=33634&VirtualDate=0&pa=19942#f_5214101 a potom prílohu č.5 tohto zákona (nájdete na ňu link na vyššie uvedenej adrese, kde je v dolnej časti textu internetový odkaz na túto prílohu) v ktorej sa píše, citujem: "Príloha č. 5 k zákonu č. 447/2008 Z. z. Skupiny chorôb a porúch na účely poskytovania peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie Skupiny I. skupina a) fenylketonúria do 18. roku života, po 18. roku života sa posudzuje individuálne na základe neurologického a psychiatrického vyšetrenia, b) cystická fibróza s pankreatickou insuficienciou, c) nešpecifické zápalové ochorenie čreva ulcerózna kolitída, Crohnova choroba v období sekundárnej malabsorpcie, d) celiakia v detskom veku a u dospelých, ktorých zdravotný stav si vyžaduje osobitné potravinové výrobky. II. skupina a) diabetes mellitus typ I., diabetes mellitus typ II. inzulidependentný s komplikáciami, b) odstránenie 2/3 alebo celého žalúdka s malnutríciou, poklesom hmotnosti tela o 10 % od normy, c) syndróm krátkeho čreva so skrátením čreva viac ako 100 cm s prejavmi malabsorpcie, d) chronické poškodenie pankreasu (zápal, nádor, úraz) so závažnou maldigesciou, poklesom hmotnosti tela o 10 % od normy s prejavmi malabsorpcie, e) systémové ochorenia (systémový lupus erytematodes, Sjögrenov syndróm, reumatoidná artritída, Bechterevova choroba) spojené s poklesom hmotnosti tela viac ako 10 % od normy, f) malígne ochorenia spojené s poruchou funkcie tráviaceho traktu, s poklesom hmotnosti tela o 10 % od normy, g) skupina ďalších zriedkavých chorôb a porúch, ktoré sú spojené s príjmom potravy, s diagnostikovanou závažnou zmenou funkcie tráviaceho traktu alebo s poklesom hmotnosti tela viac ako 15 % od normálnej hodnoty s prejavmi malabsorpcie. III. skupina a) chronická insuficiencia obličiek, kde je hladina kreatinínu v sére vyššia ako 200 mmol/l, b) zúženie pažeráka s výraznou poruchou prehĺtania na benígnom podklade alebo malígnom podklade." Čiže na Vášho syna sa vzťahuje bod a) II. skupiny po prvú čiarku textu. Čiarka v totmto texte podľa pravidiel slovenského pravopisu oddeľuje od seba dve na sebe nezávisle popisy osôb, pre ktorých táto časť platí. Čiže ináč by časť a) mohla byť napísaná aj takto: "BUĎ diabetes mellitus typ I., ALEBO diabetes mellitus typ II. inzulidependentný s komplikáciami". Takto si pri čítaní tejto časti zákona č. 477/2008 Z.z. treba uvedomiť čo je v jeho prílohe č.5 vlastne napísané... :-)

spisiacik@spisiacik.sk napísal dňa 21.05.2012 o 19.28 hod.:

nemajú pravdu! zákon sa nemenil, každý rok sa k 1 júlu mení výška sumy životného minima pre výpočty..aktuálne si môžete v článku opraviť sumy v časti o životnom minime na 189,83 € pre jedného, 132,42 € ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú..., a 86,65 € ak ide o nezaopatrené dieťa , alebo zaopatrené neplnoleté dieťa .. Poproste ich, nech sa pozrú do 447/2008, príloha 5, kde je v druhej skupine , písmeno a, DM1 a DM2 inzulíndependentný s komplikáciami ... , čiže ak syn má DM1 - nedajte sa ! A napíšte, ako ste dopadli ! Prípadne požiadajte o stanovisko písomne... to vám určite rýchlo vyhovejú!!! :) Ak sa nemýlim , mali by ste dostať na stravovanie 17,61 € mesačne, ale od 1.7 sa to bude zase meniť..Ale pozor ! Dôvodom pre nepriznanie peňažného príspevku môže byť aj výška vášho príjmu, ale o tom nepíšete..

ganyiczova@gmail.com napísal dňa 21.05.2012 o 18.50 hod.:

dobry den, mam 15 rocneho syna s DM1..dnes ma na posudkovom odbili, ze namame narok na dietny priplatok z dovodu ze syn nema komplikacie cukrovky.ako mi bolo vysvetlene na ten mame narok az ked ma aj ine problemy napr. s ocami,cievami a td...maju pravdu?

Pridať komentár:

CAPTCHA KOD

Späť